گواهی نامه کلاس های آموزشی


  • گواهی نامه دوره آموزشی HSE
  • گواهی نامه دوره آموزشی آشنایی با مصالح ساختمانی جدید
  • گواهی نامه دوره آموزشی الزامات، هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان
  • گواهی نامه دوره آموزشی معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان
  • گواهی دوره آموزشی آشنایی با نظام تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP
  • گواهی دوره آموزشی آشنایی با کنترل کیفیت آماری (SPC و مباحث نمونه گیری)