گواهی نامه شرکت در همایش ها


  • ‘گواهی نامه شرکت در هشتمین همایش بین المللی خاک-ترکیه

  • گواهی ارائه مقاله در همایش بهبود مدیریت آبیاری و آب-خاک- مالزی

  • گواهی ارائه مقاله در همایش ملی بیابان- دانشگاه تهران

  • گواهی ارائه مقاله در همایش منطقه ای توسعه منابع آب- یزد، شهرستان ابرکوه

  • گواهی شرکت در همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر توسط خانم طالبی، عضو واحد معماری شرکت سیما سازه یزد- تهران

  • کسب مقام برتر در چهارمین دوره مسابقات ملی معماری توسط خانم طالبی، عضو واحد معماری شرکت سیما سازه یزد- یزد