گواهینامه های صلاحیت انجام کار


  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۲ در رشته ساختمان و ابنیه
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکار پایه ۴ در تاسیسات و تجهیزات
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکار پایه ۵ در رشته راه و ترابری
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکار پایه ۵ در رشته آب

govahiname3

4

Report

  • گواهی پایه ۲ انبوه سازی
  • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه ۳ در رشته ساختمان

1111

  • گواهی کارت بازرگانی

3333

  • گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه ۳ روش های نوین آبیاری (سیما افراز ایساتیس)

  • گواهینامه ISO 9001:2008