گالری پروژه های آب


طرح آبیاری تحت فشار فضای سبز- باغات و آب شرب فاز یک پروژه ۲۰۰۰ هکتاری کوثر   کارفرما: موسسه کوثر یزد

 طرح انتقال آب تصفیه خانه فاضلاب یزد (کانال بتنی)به طول ۵۰۰۰ متر  محل احداث پروژه :  فارس، آباده ,دره ایزد خواست

پروژه شاهدان  سبز (شهرستان خاتم)

محل احداث پروژه : . تفت. مرتاضیه  کارفرما : جناب آقای لغوی

محل احداث پروژه : خاتم، هرات  کارفرما : جناب آقای حسنی

طرح آبیاری قطره ای پروژه حاج علی حیدری (شهرستان خاتم)

محل احداث پروژه : مهریز، گردکوه  کارفرما : جناب آقای خراسانی   

اجرای پروژه آبیار کم فشار: بهاباد، آسفیچ  کارفرما : ججناب آقای احمد رنجبر آسفیچی ۲۰۳ هکتار