پروژه های واحد ساختمان


پروژه های اجرای ساختمان

ردیفنام کارفرماشرح پروژهمحل اجراوضعیت پروژه
1بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان يزداجرای پروژه 104 واحدی آسمان فاز 2شهرستان تفتدر حال اجرا
2بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان کرماناجرای پروژه 56 واحدی مطهری بنیاد مسکن کرمانشهرستان کرماندر حال اجرا
3بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزدپروژه 492 واحد مسکونی نشاطشهرستان شیرازدر حال اجرا
4شرکت سیما سازه یزدمجتمع 57 واحدی بهار تفتشهرستان تفتدر حال اجرا
5شرکت سیماسازه یزدپروژه 80واحد مسکونی باراناشهرستان یزددرحال اجرا
6بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد پروژه 48واحدی مسکونی فاز اول آسمان تفتشهرستان تفتخاتمه یافته
7موسسه کوثر یزد (باغشهر)پروژه حصار کشی کوثر یزد- تفتخاتمه یافته
8موسسه کوثر یزد اجرا دیوار معابر ، تعویض خاک و اجرای سنگ معابر اطراف باغچه ندوشنخاتمه یافته
9اداره کل راه و شهرسازی استان یزد128واحدی مسکن مهر آرششهرستان یزدخاتمه یافته
10اداره کل راه و شهرسازی استان یزدطراحی معابر و محوطه سازی پروژه 128واحدی مسکن مهر آرششهرستان یزدخاتمه یافته
11بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد پروژه 26واحدی ویلایی شهرک شهید صدوقی تفتشهرستان تفتخاتمه یافته
12بانک صادرات یزدآماده سازی و عملیات بنایی به منظور نصب آسانسورهای ساختمان مرکزیشهرستان یزدخاتمه یافته
13شهرداری حمیدیااحداث پارک جنب حسینیه سقای تشنه لبشهرستان حمیدیاخاتمه یافته
14شهرداری یزداحداث ایستگاه آتشنشانی آزاد شهر (شماره10)شهرستان یزدخاتمه یافته

پروژه های مطالعاتی ساختمان

ردیفنام کارفرماشرح پروژهمحل اجراوضعیت پروژه
1شهرداری اقلیدمطالعات طرح امکان سنجی احداث کمربندی شمالی شهر اقلید با رویکرد گردشگریشهرستان اقلیددر حال اجرا
2شهرداری اقلیدمطالعات و طراحی 75 واحدی مسکونی اقلیدشهرستان اقلیددر حال اجرا
3اداره کل دامپزشکی استان یزدمطالعات و طراحی ساختمان آزمایشگاه دامپزشکی استان یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
4شهرداری مهریزمطالعات و طراحی ساختمان جدیدالاحداث شهرداری مهریزشهرستان مهریزخاتمه یافته
5بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان يزدطراحی و ترسیم نقشه های مورد نیاز پروژه ساختمانی مسکونی48 واحدی بهارستانشهرستان یزد خاتمه یافته
6شهرداری یزدطراحی ایستگاه شماره 11آتش نشانی محمود آبادشهرستان یزدخاتمه یافته
7اداره کل دامپزشکی استان یزدانجام مطالعات و طراحی ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره کل دامپزشکی استان یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
8شرکت تعاونی مسکن باغ شهر تفتمطالعات ژئو تکنیک مجتمع 240واحدی باغشهرشهرستان تفتخاتمه یافته
9اداره کل راه و شهرسازی استان یزدمطالعات بازنگری در طرح کتابخانه شهید بابایی زارچشهرستان زارچخاتمه یافته
10سازمان فنی و حرفه ای استان یزد16000نفر ساعت به کارگران شاغل در صنعت شهرستان یزدخاتمه یافته
11شهرداری یزد مطالعات فاز 1 و فاز 2 آتشنشانی شماره 12 مهرآوران یزد شهرستان یزد خاتمه یافته