پروژه های واحد ساختمان


پروژه های اجرای ساختمان

ردیفنام کارفرماشرح پروژهمحل اجراوضعیت پروژه
1بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگاناجرای پروژه مجتمع مسکونی اقدام ملی بندرعباسبندرعباسدر حال اجرا
2بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان یزداجرای پروژه مجتمع مسکونی اقدام ملی شاهدیهشهرستان یزد، شاهدیهدر حال اجرا
3بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان یزداجرای پروژه مجتمع مسکونی اقدام ملی تفتشهرستان تفتدر حال اجرا
4بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان يزداجرای پروژه 104 واحدی آسمان فاز 2شهرستان تفتدر حال اجرا
5بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزدپروژه 492 واحدی مسکونی نشاطشهرستان شیرازدر حال اجرا
6شرکت سیما سازه یزدپروژه 64 واحدی مسکونی نگین کرمانشهرستان کرماندر حال اجرا
7شرکت سیماسازه یزدپروژه 80واحدی مسکونی باراناشهرستان یزدخاتمه یافته
8شرکت سیما سازه یزدمجتمع 57 واحدی بهار تفتشهرستان تفتخاتمه یافته
9بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد پروژه 48واحدی مسکونی فاز اول آسمان تفتشهرستان تفتخاتمه یافته
10موسسه کوثر یزد (باغشهر)پروژه حصار کشی کوثر یزد- تفتخاتمه یافته
11موسسه کوثر یزد اجرا دیوار معابر ، تعویض خاک و اجرای سنگ معابر اطراف باغچه ندوشنخاتمه یافته
12اداره کل راه و شهرسازی استان یزد128واحدی مسکن مهر آرششهرستان یزدخاتمه یافته
13اداره کل راه و شهرسازی استان یزدطراحی معابر و محوطه سازی پروژه 128واحدی مسکن مهر آرششهرستان یزدخاتمه یافته
14بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد پروژه 26واحدی ویلایی شهرک شهید صدوقی تفتشهرستان تفتخاتمه یافته
15بانک صادرات یزدآماده سازی و عملیات بنایی به منظور نصب آسانسورهای ساختمان مرکزیشهرستان یزدخاتمه یافته
16شهرداری حمیدیااحداث پارک جنب حسینیه سقای تشنه لبشهرستان حمیدیاخاتمه یافته
17شهرداری یزداحداث ایستگاه آتشنشانی آزاد شهر (شماره10)شهرستان یزدخاتمه یافته

پروژه های مطالعاتی ساختمان

ردیفنام کارفرماشرح پروژهمحل اجراوضعیت پروژه
1شهرداری اقلیدمطالعات طرح امکان سنجی احداث کمربندی شمالی شهر اقلید با رویکرد گردشگریشهرستان اقلیدخاتمه یافته
2شهرداری اقلیدمطالعات و طراحی 75 واحدی مسکونی اقلیدشهرستان اقلیدخاتمه یافته
3اداره کل دامپزشکی استان یزدمطالعات و طراحی ساختمان آزمایشگاه دامپزشکی استان یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
4شهرداری مهریزمطالعات و طراحی ساختمان جدیدالاحداث شهرداری مهریزشهرستان مهریزخاتمه یافته
5بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان يزدطراحی و ترسیم نقشه های مورد نیاز پروژه ساختمانی مسکونی48 واحدی بهارستانشهرستان یزد خاتمه یافته
6شهرداری یزدطراحی ایستگاه شماره 11آتش نشانی محمود آبادشهرستان یزدخاتمه یافته
7اداره کل دامپزشکی استان یزدانجام مطالعات و طراحی ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره کل دامپزشکی استان یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
8شرکت تعاونی مسکن باغ شهر تفتمطالعات ژئو تکنیک مجتمع 240واحدی باغشهرشهرستان تفتخاتمه یافته
9اداره کل راه و شهرسازی استان یزدمطالعات بازنگری در طرح کتابخانه شهید بابایی زارچشهرستان زارچخاتمه یافته
10سازمان فنی و حرفه ای استان یزد16000نفر ساعت به کارگران شاغل در صنعت شهرستان یزدخاتمه یافته
11شهرداری یزد مطالعات فاز 1 و فاز 2 آتشنشانی شماره 12 مهرآوران یزد شهرستان یزد خاتمه یافته