پروژه های واحد آب


پروژه های اجرای آبیاری و زهکشی

ردیفنام کارفرماشرح پروژهمحل اجراوضعیت پروژه
1آقای حسین حاتمیقرار داد خرید وسایل و لوازم و اجرای طرح آبیاری تحت فشارخاتمه یافته
2سازمان جهاد کشاورزی استان یزداجرای شبکه آبیاری قطره ای شهرستان صدوقشهرستان صدوقخاتمه یافته
3شهرداری یزداجرای شبکه آبیاری فضای سبز شهرستان یزدخاتمه یافته
4شهرداری شاهدیهجدا سازی آب فضای سبز از آب شرب شهرستان شاهدیهشهرستان شاهدیهخاتمه یافته
5شهرداری هراتجدا سازی آب فضای سبز از آب شرب شهرستان هراتشهرستان هراتخاتمه یافته
6شهرداری شاهدیهخرید لوازم و اجرای لوله گذاری پلی اتیلن جهت جداسازی آب مصرفی فضای سبز از آب شربشهرستان شاهدیهخاتمه یافته
7شهرداری عقداخرید لوازم و اجرای لوله گذاری پلی اتیلن جهت جداسازی آب مصرفی فضای سبز از آب شربشهرستان عقداخاتمه یافته
8شهرداری شاهدیهخرید لوازم و اجرای لوله گذاری پلی اتیلن جهت جداسازی آب مصرفی فضای سبز از آب شربشهرستان شاهدیهخاتمه یافته
9آقای احمد لغویعملیات اجرایی نصب و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 64 هکتار و خرید لوازم مورد نیازشهرستان دهشیرخاتمه یافته
10شهرداری عقداخرید لوازم و اجرای لوله گذاری پلی اتیلن جهت جداسازی آب مصرفی فضای سبز از آب شربشهرستان عقداخاتمه یافته
11آقای علی حسنی اجرای طرح آبیاری تحت فشار در سطح 60 هکتار و خرید لوازم مورد نیاز در شهرستان خاتمشهرستان خاتمخاتمه یافته
12آقای علی حسنی عملیات اجرایی نصب و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 220 هکتار خرید لوازم مورد نیازشهرستان خاتمخاتمه یافته
13آقای محمد حسین مرتضاییعملیات اجرایی نصب و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 30 هکتار و خرید لوازم مورد نیاز شهرستان خاتمخاتمه یافته
14شرکت سبزدشت گلشهر کویر یزدعملیات اجرایی نصب و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار شهرستان یزدخاتمه یافته
15آقای حاج علی حیدریعملیات اجرایی نصب و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 45 هکتار و خرید لوازم موردنیازشهرستان خاتمخاتمه یافته
16شهرداری شاهدیهاستعلام بها جهت لوله گذاری در مقیاس 3000 مترشهرستان شاهدیهخاتمه یافته
17آقای احمد لغویعملیات اجرایی نصب و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 38 هکتار و خرید لوازم مورد نیازشهرستان دهشیرخاتمه یافته
18شرکت درآب یزدعملیات اتوماسیون سیستم آبیاری فضای سبز مجتمع کوثر یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
19شرکت صنعت و معدن احرارپوشش استخر ذخیره آب مزرعه شماره 1 تاغستان با ژئوممبرانخاتمه یافته
20شهرداری هراتاجرای انتقال آب شبکه فضای سبز سطح شهر هراتشهرستان هراتخاتمه یافته
21شهرداری مهریزاجرای پروژه آبیاری تحت فشار ولوله گذاری بلوار امام علیشهرستان مهریزخاتمه یافته
22شهرداری مهریزخرید لوله واتصلات پلی اتیلن و...طبق لیست پیوست ضمیمهشهرستان مهریزخاتمه یافته
23شاهدان سبزاجرای آبیاری قطره ای تحت فشار 27هکتاراز مساحت اراضی باقیمانده ازمزرعه 180هکتاریهراتخاتمه یافته

پروژه های مطالعات آبیاری و زهکشی

پروژه های مطالعه آب    
ردیفنام کارفرماشرح پروژهمحل اجراوضعیت پروژه
1سازمان جهاد کشاورزی استان یزدمطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشارشهرستان یزدخاتمه یافته
2سازمان جهاد کشاورزی استان یزدمطالعات مرحله دوم شبکه های فرعی آبیاری ثقلی مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزداستان یزدخاتمه یافته
3سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مهریزنقشه برداری مجتمع گلخانه ای ارنانشهرستان مهریزخاتمه یافته
4شهرداری تفتمطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز تفتشهرستان تفتخاتمه یافته
5سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مهریزمطالعه 3باب استخرشهرستان مهریزخاتمه یافته
6شهرداری زارچمطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز زارچشهرستان زارچخاتمه یافته
7شرکت آب آوران دشت کویرتهیه نقشه و برآورد کانال های نهرین طبسشهرستان طبس خاتمه یافته
8سازمان جهاد کشاورزی استان یزدمطالعات مرحله دوم تسطیح اراضی کشاورزی استان یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
9شهرداری حمیدیامطالعه و طراحی آبرسانی فضای سبز و جدا سازی از آب شربشهرستان حمیدیاخاتمه یافته
10سازمان جهاد کشاورزی استان یزدمطالعات مرحله دوم پروژه های آبیاری تحت فشار استان یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
11شهرداری شاهدیهمطالعه و طراحی آبرسانی فضای سبز سطح شهر شاهدیه (جداسازسی آب شرب)شهرستان شاهدیهخاتمه یافته
12شهرداری مهریزمطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضاهای سبز مهریزشهرستان مهریزخاتمه یافته
13اداره جهاد کشاورزی شهرستان خاتمتهیه نقشه و برآورد طرح های انتقال آبشهرستان خاتمخاتمه یافته
14شرکت دیمه گستر نصراصلاح مطالعات مرحله دوم پروژه های آبیاری تحت فشار اراضی دیمه رامهرمز در سطح 2170 هکتارشهرستان رامهرمزخاتمه یافته
15شهرداری هراتمطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضاهای سبز هراتشهرستان هراتخاتمه یافته
16شهرداری اشکذر مطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضاهای سبز اشکذرشهرستان اشکذرخاتمه یافته
17شرکت درآب یزدطراحی نقشه های اجرایی روشهای آبیاری تحت فشار در 35 هکتار از اراضی کارخانه الکترود اردکانشهرستان اردکانخاتمه یافته
18اداره جهاد کشاورزی شهرستان طبسنقشه برداری و مطالعات خط انتقال آب توسط لوله در سطح شهرهای طبس و دستگردان و دیهوکشهرستان طبس خاتمه یافته
19شهرداری عقدامطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضاهای سبز شهر عقداشهرستان عقداخاتمه یافته
20مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزدقرار داد مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشارشهرستان یزدخاتمه یافته
21آقای خراسانی طراحی طرح و نقشه های اجرایی روش های آبیاری تحت فشار در 40 هکتار از اراضی کشاورزی طبسشهرستان طبس خاتمه یافته
22اداره جهاد کشاورزی شهرستان طبسنقشه برداری و مطالعات خط انتقال آب توسط لوله در اندازه 12/2 کیلومتر در روستای دستگردان طبسشهرستان طبس خاتمه یافته
23اداره جهاد کشاورزی شهرستان طبسنقشه برداری و مطالعات خط انتقال آب توسط لوله در اندازه 17/33 کیلومتر در توابع شهرستان طبسشهرستان طبس خاتمه یافته
24شهرداری بهابادمطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضاهای سبز بهابادشهرستان بهابادخاتمه یافته
25اداره جهاد کشاورزی شهرستان مهریزنقشه برداری , مطالعه و طراحی انتقال آب به میزان 46 کیلومترشهرستان مهریزخاتمه یافته
26اداره جهاد کشاورزی شهرستان آبادهطراحی نقشه های اجرایی روش های آبیاری تحت فشار در 127 هکتار نقشه برداری میدانی و 120 هکتار مطالعات آبیاری شهرستان آبادهخاتمه یافته
27دانشگاه یزداصلاح شبکه آبرسانی فضای سبز دانشگاه یزدشهرستان یزدخاتمه یافته
28شرکت کشت و صنعت شاهدان سبزطراحی طرح و نقشه های اجرایی روش های آبیاری تحت فشار در 270 هکتار از اراضی کشاورزی مروستشهرستان مروستخاتمه یافته
29اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد طراحی مخزن آب بتن آرمه و انتقال و توزیع آب جهاد کشاورزی بهابادشهرستان بهابادخاتمه یافته
30شرکت کشت و صنعت شاهدان سبزنظارت عالیه و کارگروهی بر اجرای پروژه سیستم آبیاری تحت فشار شاهدان سبز به مساحت 270 هکتارشهرستان یزدخاتمه یافته
31شرداری تفتطراحی طرح و نقشه های اجرایی روش های آبیاری تحت فشار در 48 هکتار از اراضی کشاورزی واقع در تفتشهرستان تفتخاتمه یافته
32شرکت صنعت و معدن احرار یزدتهیه 2 فقره طرح به مساحت های 156 و 220 هکتار شامل نقشه برداری میدانی, طراحی و تهیه نقشه های اجراییشهرستان یزدخاتمه یافته
33شهرداری هراتمطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضاهای سبز شهر هراتشهرستان هراتخاتمه یافته