مشخصات پرسنل کلیدی


پـرسنـل کـلیـدی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

واحد سازمانی

۱ میرزا ابوالقاسم شهسواری کارشناسی ارشد راه وساختمان رئیس هیئت مدیره
۲ حسن قوچانی کارشناسی ارشد عمران مدیر عامل
۳ حمید احمدیان دکترا مکانیک مشاور ارشد شرکت و عضو کمیته فنی
۴ عباس علوی راد دکترا اقتصاد معاونت فنی توسعه وتحقیق IT و مسئول امور قراردادها
۵ محمد علی فلاح مبارکه کارشناسی عمران مشاور ارشد شرکت و عضو کمیته فنی
۶ هومن رضائیان کارشناسی ارشد عمران مشاور ارشد شرکت و عضو کمیته فنی
۷ مهدی شهسواری کارشناسی عمران مشاور ارشد شرکت و عضو کمیته فنی
۸ احمد خانجانخانی مهریزی کارشناسی عمران مشاور ارشد شرکت و عضو کمیته فنی
۹ مهدی اسکندری کارشناسی عمران مدیر دفتر فنی ساختمان
۱۰ سید حمیدرضا قریشی فارغ التحصیل انیسیتیتو تکنولوژی مسئول واحد نظارت بر اجرا و متره و برآورد
۱۱ محمد جواد زاده کارشناس ارشد معماری و شهر سازی واحد ساختمان
۱۲ حمید شهسواری کارشناسی ارشد معماری واحد ساختمان
۱۳ علی مرزنگوشی کارشناسی ارشد مدیریت و ساخت واحد ساختمان
۱۴ محمد جواد سلطانبی کارشناسی ارشد معماری مسئول و کارشناس مطالعات ساختمان
۱۵ محمد زارع بیدکی کارشناسی ارشد عمران مسئول دفتر فنی  ساختمان
۱۶ ناهید طالبی کارشناسی معماری کارشناس مطالعات ساختمان
۱۷ مهناز طاهری زاده کارشناسی معماری کارشناس کنترل پروژه
۱۸ علی فرقانی کارشناسی ارشد عمران واحد ساختمان
۱۹ سعید دشتی کارشناسی مکانیک کارشناس  واحد تاسیسات مکانیکی
۲۰ علی قوچانی کارشناسی برق کارشناس واحد تاسیسات الکتریکی
۲۱ جواد سر سنگی کارشناسی برق قدرت کارشناس  واحد تاسیسات الکتریکی
۲۲ مرتضی بستانی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دفتر فنی پروژه نشاط
۲۳ فاطمه کمالی کارشناسی معماری دفتر فنی پروژه بارانا
۲۴ حمید رضا شاهی کارشناسی عمران مدیر پروژه بهار و آسمان تفت
۲۵ هادی رفیع زاده کارشناسی ارشد عمران سرپرست کارگاه حصار کشی کوثر
۲۶ علی اکبر عشقی کاردانی عمران سرپرست کارگاه بارنا
۲۷ امید جوکار کارشناسی عمران سرپرست کارگاه سروستان
۲۸ شهاب شه دوست کارشناسی عمران نقشه برداری سرپرست کارگاه آسمان
۲۹ مجید زارعیان کارشناسی عمران دفتر فنی پروژه آسمان تفت
۳۰ ایمان دیبایی کارشناسی عمران مسئول اجرای پروزه بهار تفت
۳۱ مازیار وارسته کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دفتر فنی واداری مالی  پروژه کرمان
۳۲ امیرعلی شهسواری کارشناسی ارشد معماری واحد ساختمان
۳۳ مهدی سلطانی کارشناسی عمران سرپرست کارگاه نشاط شیراز
۳۴ عباس جوهری کارشناسی امور اداری واحد فروش
۳۵ حمید زارع حسین آبادی دیپلم انبار دار پروژه آسمان تفت
۳۶ محمد رضا زارع مهرجردی کارشناسی کشاورزی اداری مالی پروژه بارانا
۳۷ رضیه دهقان کارشناسی مدیریت دولتی واحد دبیر خانه و مسئول دفتر مدیر عامل
۳۸ اعظم میرجلیلی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی واحد آبیاری و زهکشی
۳۹ سراج الدین روحانی فرد دیپلم ریاضی و فیزیک واحد پشتیبانی ،توسعه تحقیق
۴۰ هادی حاجی علی کارشناسی ارشد مترجمی زبان مدیر بازرگانی خارجی
۴۱ محمد شرقیان کارشناسی حسابداری معاونت اداری و مالی
۴۲ زهرا شهسواری کارشناسی ارشد برق الکترونیک مدیر داخلی شرکت سیما سازه
۴۳ صدیقه دهقان دهنوی کارشناسی ریاضی کاربردی مسئول واحد حسابداری
۴۴ ابوالفضل دهقان کارشناسی حسابداری واحد حسابداری
۴۵ علی سوزنی کارشناسی حسابداری کارشناس واحد مالی ،کارگزینی
۴۶ فرزانه مولوی کارشناسی کامپیوتر مسئول دفتر مدیر عامل
۴۷ محمد حسین یقینی کاردانی برق مسئول خرید داخلی و تدارکات
۴۸ مجتبی شهسواری کارشناسی کامپیوتر مسئول واحد IT
۴۹ سعید شمس الدین خرّمی کاردانی کامپیوتر عضو واحد IT
۵۰ ندا گورابیان  یزدی کارشناسی ارشد کامپیوتر مسئول واحد تحقیق و توسعه
۵۱ محمد علی شرقی کارشناسی عمران مدیر پروژه کرمان
۵۲ سهیل سهیلی راد کارشناسی عمران مسئول اجرای سازه بارانا
۵۳ محمد رضا ثقفی کاردانی حسابداری اداری مالی کارگاه نشاط شیراز
۵۴ مجید والاگهر   کارشناس تاسیسات برق مشاوره و ناظر
۵۵ مصطفی بهشتی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دفتر فنی پروژه
۵۶ علی جوان رای     انبار دار و کارپزداز
۵۷ محمد حسین مظفری   کارشناس تاسیسات مکانیک مشاور و ناظر