سوابق پرسنل کلیدی


موفعیت های دانشگاهی:

 • سال ۲۰۰۷ استاد دکترای مهندسی ارتعاشات –دانشکده مهندسی مکانیک –دانشگاه علوم تکنولوژی ایران
 • سال ۲۰۰۴-۲۰۰۶ استاد گروه مکانیک جامدات –دانشگاه مهندس مکانیک –دانشگاه علوم وتکنولوژی تهران
 • سال ۲۰۰۷-۲۰۰۳ مربی دکتری –دانشکه مهندسی مکانیک- دانشگاه مهندس مکانیک –دانشگاه علوم وتکنولوژی تهران
 • سال ۲۰۰۴-۲۰۰۲ ریاست دانشکده –دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه مهندس مکانیک –دانشگاه علوم وتکنولوژی تهران
 • اکتبر ۲۰۰۱ محقق افتخاری –بخش مهندسی –دانشگاه لیورپول –لیورپول، انگلیس
 • جولای ۲۰۰۱ همکاری بازید – بخش مهندسی –دانشگاه لیورپول –لیورپول، انگلیس
 • سال ۲۰۰۱-۱۹۹۸ نایب رییس دانشکده مهندسی مکانیک –دانشگاه علوم وتکنولوژی تهران –ایران
 • سال ۲۰۰۳-۱۹۹۶ مربی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک –دانشگاه علوم وتکنولوژی تهران –ایران
 • سال ۱۹۹۶-۱۹۹۵ مربی پژوهشی بخش مهندس مکانیک (رهبر تیم جی ای.مانزشید) دانشگاه لیورپول –لیورپول انگلیس
 • سال ۱۹۹۵-۱۹۹۴ مربی پژوهشی بخش مهندس مکانیک (رهبر تیم جی ای.مانزشید) اسوانسی- انگلیس دانشگاه والز –
 • سال ۱۹۹۴-۱۹۹۲ مربی پژوهشی بخش مهندس مکانیک (رهبر تیم جی ای.مانزشید) واترلو- کانادا
 • سال ۱۹۹۴-۱۹۹۱ دستیار آموزشی بخش مهندس مکانیک (رهبر تیم جی ای.مانزشید) واترلو- کانادا

 تجربه های تدریس :

 • دوره های تدریس :سیستم های اندازه گذاری صوتی وارتعاشاتی ۲۰۰۵
 • تست های معین –دوره کارشناسی ۱۹۹۷
 • ارتعاشات پیش رفته – دوره کارشناسی ۱۹۹۹
 • دینامیک ساختاری –دوره کارشناسی آلات ۱۹۹۸
 • ارتعاشات ماشین آلات دوره کارشناسی ۲۰۰۲
 • ارتعاشات مکانیکی –دوره دانشجویی لیسانس ۱۹۹۶
 • طراحی مکانیزم – دوره دانشجویی لیسانس   ۱۹۹۷
 • دینامیک ماشین ها- دوره دانشجویی لیسانس   ۱۹۹۶-۱۹۹۹
 • ریاضی مهندسی – دوره دانشجویی لیسانس   ۱۹۹۷-۱۹۹۴
 • همکاری های صنعتی صنعت خودروی هوا وفضا :
 • استفاده از نتایج تستهای مدل شده درفرآیند طراحی
 • اجرا کردن تست های مدل شده در پروژه های مختلف
 • اجرا کردن اطلاعات تجربی در بروز رسانی مدل
 • توسعه FE مدل هادر مقیاس بزرگ
 • صنعت پتروشیمی ایران
 • نظارت بروضعیت و عیب یابی ماشین های دوار مرکز تحقیقات راه آهن ایران
 • توسعه یک روش برای مرتبط کردن ارتعاشات وسایل نقلیه ریلی نسبت از خط خارج شدن وسایل نقلیه ریلی
 • اندازه گیری پردازنده شتاب وسیله نقلیه ریلی برای تشخیص سریع از خارج شدن وسیله نقلیه سازمان توسعه صنعتی
 • تشخیص نقص در ساختارهای صنعتی
 • اجرای نتایج تجربی ارتعاشات در پیشگیری ونگهداری
 • پروژه های تحقیقاتی در رابطه با صنعت :
 • تعیین رفتار لغزش پیچ در اتصالات مکانیکی
 • مدل کردن نقطه جوش ها واتصلات پیچی با استفاده از تنوری لایه نازک
 • تشخیص فیزیکی به روز رسانی پارامترها
 • تشخیص مدل های اتصالات مکانیکی در ساختار MACE
 • تست های مدل شده روی موتورهای یا تاقانهای رو سی PEGASUS  برای تایید مدل اجزای محدود تشخیص لحظه ای تانسور  اینرسی روی موتور ماشین با استفاده از مدل های تست شده
 • کنترل غیر فعال ارتعاشات روی یک صفحه پایه الکترو موتور با استفاده از DVA
 • پیش بینی ناکارآمدی از ریل خارج شدن وسیله نقلیه بااستفاده از اندازه گیری شتاب جانبی روی وسایل نقلیه ریلی
 • تاثیر تلرانس هندسی روی رفتار دینامیکی پره های توربین

 داوری برای مقالات :

 • -مقاله صوتی وارتعاشاتی
 • -سیستم مکانیکی وپردازش سیگنال
 • -مقالات بین الملی علوم مهندسی

مقالات :

 • – Hassan Jalali, Hamid Ahmadian, John E. Mottershead, “Identification of nonlinear bolted lap-joint parameters by force-state mapping”,International Journal of Solids and Structures 44 (2007) 8087–۸۱۰۵
 • – Ahmadi, H. Ahmadian, “Modelling machine tool dynamics using a distributed parameter tool–holder joint interface”, International Journal of Machine Tools & Manufacture 47 (2007) 1916–۱۹۲۸
 • – Ahmadian, H., Jalali, H.,”Generic Element Formulation for Modeling Bolted Lap Joints”,Mechanical Systems and Signal Processing, 21 (2007) 2318–۲۳۳۴
 • – Ahmadian, H., and Jalali, H., ”Identification of Bolted Lap Joints Parameters in Assembled Structures”, Mechanical Systems and Signal Processing, 21 (2007) 1041–۱۰۵۰
 • – Khojeh, M. Ayat, and H. Ahmadian, “Investigating the crack effects on vibrational behaviour of a rotor using special element” , International Journal of Engineering Science,17 (5), 2007
 • – Jahed, H. Ahmadian, and H. Khoshnavaz, “Estimating the fatigue life of an aero-blade under dynamical loading” , International Journal of Engineering Science, Vol. 17 (5), 2007
 • – Ahmadian, H., Mottershead, J.E., James, S., Friswell, M.I., and Reece, C.A., ”Modeling and Updating of Large Surface-to-Surface Joints in the AWE-MACE Structure ‘, Mechanical Systems and Signal Processing, 20, 868–۸۸۰, ۲۰۰۶
 • – Ahmadian, H., and Jalali, H., “Identification of Structural Joint Model From Modal Test Results’, International Journal of Engineering Science, 15(3). 171-182,2004.
 • – Ahmadian, H., Mottershead, J.E., and Friswell, M.I, “Physical Realization of Generic Parameters in Updating’, Journal of Vibration and Acoustics, 124, 628-633, 2002.
 • – Ahmadian, H., Mottershead, J.E., and Friswell, M.I, “Boundary Condition Identification by Solution of Characteristic Equations’, Journal of Sound and Vibration, 247(5), 755-763, 2001.
 • – Friswell, M.I., Mottershead, J.E., and Ahmadian, H., ”Finite Element Model Updating Using Experimental Test Data: Parameterization and Regularization’, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 359, pp. 169-186, 2001
 • – Ahmadian, H., Mottershead, J.E., and Friswell, M.I, “Damage Detection Using Substructure Modes’, Journal of Inverse Problems in Engineering. 8, pp. 309-323, 2000.
 • – Ahmadian, H., Mottershead, J.E., and Friswell, M.I.,”Regularization Methods for Finite Element Model Updating’, Mechanical Systems and Signal Processing, 12(1), 47-64, 1998.
 • – Friswell, M.I., Mottershead, J.E., and Ahmadian, H., ”Combining Subset Selection and Parameter Constrains in Model Updating’’, Journal of Vibration and Acoustics, 120(4), 854-859, 1998.
 • – Ahmadian, H., Friswell, M.I., and Mottershead, J.E.,”Minimization of the Discretization Error in Mass and Stiffness Formulation by an Inverse Method’, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 41,371-387, 1998.
 • – Ahmadian, H., Gladwell, G.M.L. and Ismail, F., “Parameter Selection Strategies in Finite Element Model Updating”, Journal of Vibration and Acoustics, 119(1). 37-45,1997.
 • – Gladwell, G.M.L., and Ahmadian, H.,”Generic Element Matrices Suitable for Finite Element Model Updating’, Mechanical Systems and Signal Processing, 9(6), 601-614, 1995.
 • – Ahmadian, H., Gladwell, G.M.L. and Ismail, F., “Finite Element Model Updating Using Modal Data”, Journal of Sound and Vibration, 172(5), 675-669, 1994.

سوابق آموزشی :

 • تدریس در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد از سال ۱۳۸۰ تا کنون
 • ارائه ۳ کارگاه آموزش مقاله نویسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سوابق اجرایی :

 • مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اردکان
 • کارشناس دفتر طرح برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 • عضو کمیته استراژیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 • مدیرکمیته داوری هشتمین سمینار علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هندوستان
 • عضومجمع انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هندوستان (پونا)

سوابق علمی و پژوهشی :

 • چاپ ۱۰ مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی
 • چاپ ۳ مقاله در مجلات خارجی
 • ارائه و چاپ ۱۴ مقاله در سمینارهای داخل کشور
 • اجرا و تدوین ۲۳ طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در دانشگاه آزاد اسلامی
 • همکاری در تالیف یک جلد کتاب منتشر شده از سوی سازمان مدیریت کشور

سوابق و تجارب:

 • ساختمان خوابگاه دانشگاه آزاد
 • مخازن بتنی آب و فاضلاب یزد
 • مخازن بتنی آب منطقه ای یزد
 • مخازن و حوضچه مسیر خط انتقال آب زاینده رود به یزد
 • احداث بند خاکی انحرافی آب منطقه ای کرمان
 • نظارت تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب، آب منطقه ای یزد
 • همکاری با مشاور مهاب یزد
 • همکاری با مشاور یاراب شهر
 • شرکت تعادل سازه کویر
 • آببندی مخازن آب
 • اجرای سقف سبک و ساختمان سازی / اجرای تاسیسات آب خنک کن فولاد آلیاژی یزد
 • مخازن بتنی زمینی و هوایی شرکت آبفار یزد / مشارکت در ساخت مخزن ده هزارمترمکعبی وخط انتقال آب
 • اجرای سنگ جدول و محوطه سازی / اجرای بستر سازی و آسفالت / حصارکشی و اجرای حصار با اجر نما

مهارت ها:

 • آب بندی مخازن بتنی
 • اجرا و نظارت سازه های بتنی (مخازن بتنی)
 • مشاوره وهمکاری جهت اجراو ترمیم سازه های بتنی و ساختمانی
 • محوطه سازی و نما کاری،کف سازی و آسفالت
 • اجرای سوله و سازه های فلزی

مقالات منتشر شده:

 • آنالیز و طراحی ستون های جدارنازک بتنی با اشکال مختلف دارای بتن با مقاومت بالا”، اولین کنفرانس سازه های جدارنازک ایران، ارومیه، اسفند . ۱۳۸۱
 • تعیین اقتصادی ترین ابعاد ستون های جدارنازک بتنی دارای بتن با مقاومت بالا”، اولین کنفرانس سازه های جدار نازک ایرن، ارومیه، اسفند . ۱۳۸۱
 • آنالیز ستون های جدارنازک بتنی دارای بتن با مقاومت بالا(HSC) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،اصفهان،اردیبهشت.۱۳۸۲
 • کمانش صفحات ارتوتروپیک با تکیه گاه های نیمه گیردار در لبه های بارگذاری نشده”، اولین کنگره ملی
 • مهندسی عمران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت . ۱۳۸۳
 • بهینه سازی بست های مورب تک ستون های مشبک فلزی”، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت ۱۳۸۴
 • “Determination of Rotational Restraint Coefficient and Local buckling of Orthotropic Box Column”, High Performance Structures and Materials II (HPSM2004), 2004, Italy.

سوابق و تجارب :

 • کارشناس ساختمان اداره کل نوسازی مدارس به مدت ۱۸ ماه
 • کارشناس پروژه آژند سازه اسکان به مدت ۳ ماه
 • کارشناس فنی صنعت ساختمان ماهان به مدت ۳ ماه
 • کارشناس ارشد گروه سازه مهندسین مشاور دریاخاک پی به مدت ۷ سال


سوابق و تجارب :

 • کارشناسی رسمی دادگستری
 • کارشناس سازمان استاندارد ایران(تدوین و آموزش و نظارت در مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی)
 • مهندس ناظر با پایه دو نظارت سازمان نظام مهندسی استان یزد
 • اجرای پروژه ۴۲ واحدی مجتمع مسکونی سروستان
 • نظارت در اجرای کارخانه تولید سموم شیمیایی اکسیر
 • نظارت در اجرای مرکز فرهنگی طلائیه سپاه
 • همکاری در معاونت فنی مهندسی بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در پروژههای زیر
 • طراحی و اجرای مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان یزد
 • نظارت براحداث یادبود بنای شهدای گمنام استان و طرح ساماندهی گلزار شهدا
 • نظارت براجرای مسجد شکر یادمان حادثه پنجم اردیبهشت طبس
 • آزمونگرو طراح سوال سازمان فنی و حرفه ای استان یزد
 • سرپرست کارگاه ساختمان فرهنگی هنری دانشگاه یزد
 • رئیس هیأت مدیره شرکت انبوه سازی حسنان با پایه دو مدیریت و پایه یک مضاعف مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی مدیریت پروژه های در دست اجرای شرکت حسنان به شرح ذیل
 • مجموعه ۹۶ واحدی مسکن مهرابرند شاهدیه
 • مجموعه ۳۲ واحدی مسکن مهر سازمان همیاری شهرداری های یزد
 • مجموعه ۴۲ واحدی مسکن مهرچناران یزد
 • مجموعه ۱۱۲ واحدی مسکن مهر جوانان بقیه الله
 • مجموعه ۱۲۸ واحدی آرش به روش صنعتی سازی ( قالب تونلی )
 • مجموعه ۱۲۸ واحدی مسکن مهر راه آهن کرمان تفاهم نامه سه جانبه
 • مجموعه ۲۲ واحدی مسکونی واقع در خیابان مطهری کوچه باغ گلشن
 • عضو انجمن انبوه سازان استان یزد


سوابق و تجارب :

 • کارشناس طراحی درشرکت مشاوره شاخص سازان به مدت ۵ سال
 • شاغل درمدیریت آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران
 • مطالعات و طراحی پروژه های بانک جهانی در استان سیستان و بلوچستان
 • پروژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان اصفهان
 • طرح سردرب ورودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • ساختمان اداری امور عشایر شهرکرد
 • مطالعات طراحی ندامتگاه دهدشتی و کانون اصلاح و تربیت یاسوج
 • طراحی ساختمان اداری سایت جانبی کارخانه باتری ۲۰۰۰ شهرک صنعتی اشترجان
 • طراحی فاز ۱ و ۲ ایستگاه هواشناسی فرودگاه اصفهان
 • طراحی ساختمان های اداری مناطق هفتگانه شرکت گاز استان تهران
 • کارشناس شرکت مشاوره سیما سازه یزد

 

سوابق و تجارب :

 • اجرای ساختمان دانشگاه پیام نور بافق
 • اجرای ساختمان بانک صادرات شاهدیه و بانک صادرات میدان مارکار
 • اجرای ساختمان پاساژ شرکت نفت یزد
 • زیرسازی و محوطه سازی دانشگاه علوم پزشکی یزدبه مدت ۲ سال
 • سرپرست کارگاه پروژه زیرسازی راه میبد
 • اجرای زیرسازی و محوطه سازی فاز ۳ شهرک صنعتی یزد
 • اجرای رمپ های ورودی و خروجی پادگان شهید صدوقی یزد
 • تعویض راه روستای شحنه و اجرای پل خیر آباد واقع در کمربندی یزد
 • محوطه سازی و اجرای تأسیسات خوابگاه خواهران دانشگاه یزد
 • احداث رمپ های ورودی و خروجی به همراه تعویض پل های انبار مرکزی یزد
 • اجرای زیرسازی و محوطه و تأسیسات مکانیکی واجرای سیل بند جدید واقع در مجتمع فرهنگی تفریحی باغ شهر یزد
 • دارای گواهینامه pmo (مدیریت پروژه)

 

سوابق و تجارب :

 • کار آموزی در بخش برق کارخانجات پلاستیران و سپس اجرای کارهای مختلف برق
 • اشتغال در شرکت ساختمانی دبله با سمت سرپرست کارگاه و برق و تجهیزات بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی الیگودرز و متعاقباً سرپرست کارگاههای تاسیسات و ساختمان و تجهیزات پروژه مزبور
 • سرپرست کارگاه ساختمان احداث بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی خرم آباد
 • مدیر اجرایی و بعضاً سرپرست کارگاههای پروژهای شرکت تاسیساتی دماب شامل: احداث شبکه گاز و نصب انشعابات و ایستگاه حفاظت از رنگ بوئین زهرا- اجرای شبکه گاز فاز ۲ آستارا و نصب انشعبات شبکه گاز فاز ۴ ساوه- بخشی از شبکه گاز شهرهای رشت، شیراز، سرخه، احداث رینگ گاز شهرهای بندر انزلی و کرمانشاه، برق و تاسیسات بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی سنندج، احداث خط انتقال آب اژیه هرند
 • سرپرست کارگاه زون B و A 46 طرح ضربتی گاز تهران با شرکت امکان
 • همکاری با پیمانکاری علی رضایی در اجرای پروژهای آب در یزد
 • پیمانکار شخص حقیقی و اجرای پروژه های انتقال آب مروست- تفت- بافق برای شرکت سهامی آب منطقه ای و خط انتقال صادق آباد- قسمتی از شبکه آب بافق برای شرکت آب و فاضلاب
 • ناظر تاسیسات شهری (آب، فاضلاب و گاز) مهندسین مشاور کریاس بنا
 • سرپرست کارگاه اجرای منصوبات ابتدا و انتهای خط انتقال نفت تنگ فنی- افرینه با شرکت کنگان
 • سرپرست کارگاه اجرای خط انتقال GRP و شبکه جمع آوری چاههای چرخاب با شرکت کاریز آروین
 • سرپرست نظارت پروژه های آبرسانی به طبس با شرکت مهندسن مشاور یاراب شهر (اصلاح قنات، خط لنتقال و مخزن ده هزار متر مکعبی)
 • سرپرست نظلرت پروژه آبرسانی به تفت با شرکت مهندسن مشاور یاراب شهر (خط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و مخازن بتنی)
 • مدیر پروژه خط انتقال آب ندوشن- قطعات یک ای سه (شرکت کاریز آروین)
 • همکاری با مهندسین مشاوراراب شهر (نظارت عالیه مکانیکال و برآورد و تهیه اسناد مناقصه)
 • همکاری با شرکت خدمات مهندسی سیما سازه

 

سوابق و تجارب :

 • مدرس دانشگاه های آزاد شیراز و لار از سال ۱۳۸۲ تا کنون
 • طرح و اجراء مرمت و احیا خانه محتشم شیراز
 • عضو نظام مهندسی شیراز و پایه یک معماری

 سوابق و تجارب :

 • کارشناس ارشد طراحی در شرکت مشاوره شاخص سازان به مدت ۵ سال
 • مطالعات و طراحی پروژه های بانک جهانی در استان سیستان و بلوچستان
 • پروژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان اصفهان
 • طرح سردرب ورودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • ساختمان اداری امور عشایر شهرکرد
 • مطالعات طراحی ندامتگاه دهدشتی و کانون اصلاح و تربیت یاسوج
 • مدیر پروژه اجرایی بزرگ شهر استان یزد
 • استاد دانشگاه آزاد تفت در گروه عمران

سوابق تدریس :

 • مدرس مدعو گروه معماری موسسه آموزش عالی امام جواد در مقطع کارشناسی (۱۳ واحد درسی )
 • مدرس مدعو گروه معماری آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد

سوابق اجرایی :

 • سرپرست کارگاه پروژه ۱۴۶ واحدی آبنوس ۱ و ۲۰ واحدی آبنوس ۲
 • سرپرست کارگاه پروژه۹۸۰ واحدی امام علی (۱۵ بلوک )
 • سرپرست دفتر فنی پروژه ۹۸۰ واحدی امام علی
 • ناظر عالیه و نماینده کارفرما پروژه عدالت یک
 • مدیر پروژه عدالت یک
 • مدیر پروژه باران۱ ، ۲، ۳
 • مدیر پروژه جام جم
 • مدیر پروژه ۷۳ واحدی مهتاب پزشکان
 • ناظر عالیه پروژه ۱۲۸ واحدی آرش , مدیر پروزه مجتمع مسکونی پیشگامان

سوابق و تجارب :

 • کارشناس طراحی در شرکت ساختمانی شاد بنا یزد
 • کارشناس طراحی و سرپرست آتلیه معماری در شرکت توسعه و عمران استان یزد
 • کارشناس طراحی در شرکت مهندسین مشاور طاقستان زنده رود
 • کارشناس طراحی و مسئول فاز۲ در شرکت مهندسین مشاور جامع کبیر یزد
 • نماینده دفتر فنی و مهندسی شماره ۶۴ نظام مهندسی یزد
 • نماینده دفتر فنی و مهندسی شماره ۲ بنیاد مسکن شهرستان بافق
 • نماینده دفتر فنی و مهندسی شماره ۴ بنیاد مسکن شهرستان خاتم
 • مدیر طراحی و مسئول واحد مطالعات ساختمان در مهندسین مشاور سیما سازه یزد
 • طراحی بیش از ۹۰۰۰ متر ساختمان مسکونی و تجاری در استان یزد و اصفهان
 • طراحی بیش از ۶۰۰۰ نما و طراحلی ساختمان مسکونی و تجاری در استان یزد
 • کارشناس معماری در پروژه های فاز۲ و لندسکیپ مسکن مهر استان یزد
 • کارشناس طرح مطالعاتی آپارتمان های مسکن مهر عدالت گستر یزد
 • کارشناس طرح مطالعاتی آپارتمان های مسکن مهر رهپویان یزد
 • کارشناس طرح مطالعاتی آپارتمان های مسکن مهر وصال یزد
 • کارشناس طرح مطالعات فاز یک و دو ستاد ناحیه سپاه پاسداران حاجی آباد استان هرمزگان
 • کارشناس طرح مطالعات فاز یک و دو ناحیه مقاومت سپاه پاسداران استان هرمزگان
 • کارشناس طرح مطالعات فاز یک و دو کانون بسیج سپاه پاسداران میناب استان هرمزگان
 • کارشناس طرح مطالعات فاز یک و دو ستاد ناحیه سپاه پاسداران میناب استان هرمزگان
 • کارشناس طرح مطالعات فاز یک و دو سر در ورودی سپاه پاسداران استان یزد
 • کارشناس طرح مطالعات فاز یک و دو کانون بسیج سپاه پاسداران میناب استان هرمزگان
 • کارشناس طرح مطالعات فاز دو کتابخانه دکتر جوادی استان یزد
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو ۴۹۲ واحدی شهرک نشاط شیراز
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو ۲۵۲ واحدی آسمان تفت استان یزد
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو ۵۷ واحدی بهار تفت استان یزد
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو ۸۰ واحدی بارانا شهر یزد
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو ۱۲۸ واحدی استان کرمان
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو کتابخانه شهید بابایی زارچ استان یزد
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان یزد
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو ایستگاه شماره ۱۱ آتش نشانی استان یزد
 • مدیر طرح مطالعات فاز یک و دو مرکز بهداشت محله اسکان ( جاده فرودگاه ) استان یزد

مهارت ها:

 • گروه های نرم افزاری Tadbir ، SketchUp ، Office ، AutoCAD ، ۳D Max

موضوع پایان نامه:


طراحی ساختمان های مسکونی به روش صنعتی سازی قالب تونلی.

سوابق و تجارب :

 • همکاری با شرکت انبوه سازان فراز ۱۳۸۹
 • همکاری با اداره کل نوسازی مدارس استان یزد -۱۳۹۰
 • کارشناس طراحی سازه مهندسین مشاور و پیمانکار سیما سازه یزد از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • مسئول واحد کنترل پروژه شرکت سیما سازه یزد از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • طراحی سازه بیش از ۱۲۰۰۰ مترمربع منزل مسکونی در استان یزد
 • طراحی و کارشناس سازه پروژه۲۴۰ واحدی آسمان تفت استان یزد
 • طراحی و کارشناس سازه پروژه ۵۷ واحدی بهار تفت استان یزد
 • طراحی سازه پروژه ایستگاه شماره ۱۱ آتش نشانی استان یزد
 • طراحی سازه پروژه مرکز بهداشت محله اسکان ( جاده فرودگاه ) استان یزد
 • طراحی و کارشناس سازه پروژه ۴۹۲ واحدی نشاط شیراز استان فارس
 • طراحی و کارشناس سازه پروژه ۱۲۸ واحدی استان کرمان
 • طراحی و کارشناس سازه پروژه ۸۰ واحدی بارانا استان یزد

گواهینامه های تخصصی :

 • گواهینامه تحلیلگر و طراحی سازه های سه بعدی ETABS از مرکز فنی حرفه ای تبریز
 • گواهینامه نکات طراحی دیوار برشی و دال مجوف از موسسه سرا تهران
 • گواهینامه طرح و اجرای سقف کامپوزیت عرشه فولادی از موسسه آموزشی مهندسی ۸۰۸
 • گواهینامه طرح و اجرای سقف یوبوت از موسسه آموزشی مهندسی ۸۰۸
 • گواهینامه نقشه برداری با دستگاه های Total Station از مرکز فنی حرفه ای تبریز
 • گواهینامه کنترل و مدیریت پروژه با MS PROJECT از مرکز فنی حرفه ای تبریز
 • گواهینامه مدیر پیمان عمومی و پیمان های پیمانکاری از مرکز فنی حرفه ای تبریز
 • گواهینامه بازرسی جوش در ساختمان از موسسه آموزش جوش ایران
 • گواهینامه بازرسی جوش قطعات صنعتی به روش MT , VT , PT
 • گواهینامه صلاحیت پایه ۳ نظارت و اجرا


مهارت ها:

MS Project ، SAP 2000 ، SAFE ، ETABS ، AutoCAD ، ATENA 3D ، IDARC ، Office ، Saze 90

سوابق  و تجارب :

 • کارشناس طراحی مهندسین سیما سازه
 • کارشناس طراحی شرکت آلتین به مدت ۲ سال
 • کارشناس طراحی آسانسور شرکت بهرو آرین یزد به مدت ۱ سال
 • مدیریت آتلیه معماری شرکت آب ، خاک ، هنر
 • رتبه برتر مسابقات بین المللی استاد پیر نیا
 • طراحی مجموعه فرهنگی ، مذهبی منطقه گردشگری درند استان یزد

مهارت ها:

Office ، Autocad ، ۳D cad ، Maya ، Photoshop ، Sketchap ، LIFT Designer

 


سوابق و تجارب:

همکاری با شرکت مشاور ساختمانی چهار ایوان تدبیر

مهارت ها:

Office ، Ms project ،  Photoshop ،  ۳D max ، Sketch up ،  Autocad


 

سوابق و تجارب :

الف- طراحی  تاسیسات مکانیکی : 

–    طرح توسعه ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

–       مجتمع آپارتمانی ۲۰۰ واحدی باران ( شرکت تعاونی آبفا )

–       مجتمع آپارتمانی ۹۸۰ واحدی امام علی

–       مجتمع فرهنگی ، آموزشی فرهنگیان یزد

–       مجتمع مسکونی برجهای دوقلوی یاقوت

–       طرح توسعه ساختمان اداری بنیاد مسکن استان یزد

–       مجتمع آپارتمانی ۳۰۰ واحدی غدیر ( جهاد کشاورزی )

–       مجتمع  آپارتمانی ۱۵۰۰ واحدی فجر فرهنگیان

–       مجتمع مسکونی نرگس ۲ ( ۱۲۰۰ واحد طرح مسکن مهر )

–       ساختمان اداری دادگستری شهرستان صدوق

–       مجتمع تجاری–اداری عرشیا

–    مجتمع تجاری سرامیک سنتر میبد ( ۷۰۰۰۰ مترمربع زیربنا )

–       ساختمان اداری حج و زیارت استان یزد

–       کتابخانه مرکزی استان یزد

–       مجتمع مسکونی پیشگامان کویر یزد

ب- نظارت تاسیسات مکانیکی :             

–    ساختمان آموزشی ، مجموعه فرهنگی و خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد واحد یزد (  ۴۰٫۰۰۰  مترمربع زیربنا  )

–    مجتمع آپارتمانی ۹۸۰ واحدی امام علی ( ع ) ( شرکت آرمان)

–    مجتمع آپارتمانی ۲۲۰ واحدی آزادی (شرکت تعاونی فرهنگیان )

–    مجتمع آپارتمانی ۱۰۰ واحدی زیتون ( شرکت تعاونی فرهنگیان)

–       مجتمع آپارتمانی ۴۰۰ واحدی ( مسکن مهر )

ج- اجرای تاسیسات مکانیکی :

مجتمع تجاری – تفریحی سیتی سنتر یزد ( ۹۰٫۰۰۰ مترمربع زیربنا )

مجتمع رفاهی – تفریحی مهنور یزد

کارخانه جهان الکترونیک

دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد

مجتمع تجاری صدف  ( ۷۰۰۰ مترمربع زیربنا )

مجتمع تجاری امیر ( ۶۰۰۰ مترمربع زیربنا )

مجتمع تجاری برلیان ( ۳۰۰۰ مترمربع زیربنا )

مجتمع آپارتمانی ۱۸۰ واحدی باران ( شرکت فراز )

مجتمع آپارتمانی دی

مجتمع آپارتمانی الیزه

مجتمع آپارتمانی یاس

مجتمع آپارتمانی بوعلی

مجتمع آپارتمانی پرسپولیس

مجتمع آپارتمانی میرداماد

مجتمع آپارتمانی جام جم

مجتمع آپارتمانی افرا

مجتمع آپارتمانی الماس

مجتمع آپارتمانی آرش

مجتمع آپارتمانی ۱۰۰ واحدی آفتاب ( شرکت انبوه سازی فراز یزد)

مجتمع آپارتمانی ۱۵۰ واحدی پزشکان

و اجرای دهها پروژه کوچک و بزرگ در سطح استان یزد

 

سوابق و تجارب:

 • مدیر کارخانجات رز باف کویر یزد واقع در یزد از سال ۱۳۷۰ به مدت هفت سال
 • تدریس در دانشگاه آزاد یزد از سال ۱۳۸۱ به مدت سه سال
 • تدریس در سازمان فنی و حرفه ای از سال ۱۳۸۰ به مدت سه سال
 • تدریس در جهاد دانشگاهی یزد سال ۱۳۸۵
 • تدریس در مرکز آموزش عالی امام علی یزد
 • تدریس در هنرستان های یزد
 • آموزش تکنسین های کارخانجات پلی استر یزد در سال ۱۳۷۹
 • دارای مدرک مربی PLC
 • عضو نظام مهندسی
 • نصب ، راه اندازی واتوماسیون کردن دستگاهها و تجهیزات کارخانه تولید سم کشاورزی اکسیر یزد واقع در شهرک صنعتی مهریز شامل بخشهای راکتور شیمیایی ، پر کن ، درب بند و بر چسب .
 • راه اندازی و اتوماسیون کردن دستگاهها و تجهیزات کارخانه تولید روغن موتور سوشیانت واقع در شهرک صنعتی اشکذر شامل بخشهای راکتور شیمیایی ، پر کن ، درب بند و بر چسب .
 • برنامه نویسی و اتوماسیون کردن قسمتی از خط جدید کارخانه کاشی نارین واقع در شهرک صنعتی میبد شامل بخشهای سیلو ، پرس و بالمیل.
 • طراحی و نصب سیستمهای ابزار دقیق مانند رطوبت سنج ، دما سنج ، شمارنده محصولات ، اندازه گیری متراژپارچه تولیدی، اندازه گیری و کنترل ارتفاع مخزن و … .
 • اجرای سیستم اتوماسیون آبیاری قطره ای وکنترل رطوبت در گلخانه ها واقع در تفت یزد
 • اجرای سیستم اتوماسیون آبیاری قطره ای وکنترل رطوبت در مزارع با همکاری شرکت درآب
 • کنترل رطوبت خاک در در کارخانجات آجر عالی سفالین واقع در فهرج یزد

سوابق و تجارب:

 • ناظر مقیم تأسیسات الکتریکی تعاونی مسکن جهاد کشاورزی از سال ۸۹-۹۳
 • مشاور تآسیسات برقی پروژه های پادینا و ارس و…..
 • پیمانکار ساختمان اداری آموزشی دانشگاه علم و هنر
 • پیمانکار تالار هنر مرکزی یزد
 • مشاور تأسیسات الکتریکی ساختمان تجاری فکری یزد

مهارت ها:

گروه نرم افزارهای Office , Autocad , DIALLUX

 

سوابق و تجارب:

مهندس ناظر شرکت چهار ایوان تدبیر به مدت سه سال

مهارت ها:

آشنایی با نرم افزارهای Office ، Autocad ، Plaxis

سوابق و تجارب:

 • از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳ ساختمان انبار دارویی بیمارستان شهدای کارگر – شرکت ایران سامان – سمت دفتر فنی
 • از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۴ ساختمان اداره کل کار و امور اجتماعی یزد ( سه راه تعاون) – شرکت ایران سامان – سمت دفتر فنی
 • از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ پروژه های مختلف ( محوطه سازی و راهسازی) – شرکت آریان ساز کویر و خدمات عمران چاوش – تهیه صورت وضعیت و…
 • از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ پروژه آپارتمانی ۸۲۰ واحدی اندیشه آزادشهر– شرکت جهاد نصر یزد –    سمت دفتر فنی
 • از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ پروژه آپارتمانی ۱۶۸ واحدی مسکن مهر – شرکت تعاونی مسکن طزنجی های مقیم یزد  ­(میدان آیت اله مدرسی)- طراح معماری  ، دفتر فنی و نظارت بر اجرای نقشه ها
 • از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ پروژه آپارتمانی ۴۸ واحدی فرشته (صفاییه، خیابان حافظ)– شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

مهارت ها:

 • پایه سه نظارت معماری
 • مهر نقشه کشی گاز خانگی
 • مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)
 • اجرای ساختمان های بتنی و پیش ساخته
 • متره و براورد
 • مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
 • ضوابط و استانداردها در طراحی معماری
 • آشنایی با نرم افزارهای Office ، AutoCAD ، Photoshop ، Microsoft Project ، ۳D Max ، Revit
 • تنظیم گزارش روزانه، تنظیم صورت وضعیت ، تهیه لیستوفر ، متره و براورد،  تهیه نقشه های Asbilt ، امور مربوط به بایگانی و کارهای مربوط به دفتر فنی ، آشنایی به موارد اجرایی  (اسکلت فلزی ، اسکلت بتنی، اسکلت سوله، سقف یوبوت و…

 

 

سوابق تدریس :

 • تدریس نرم افزار اتوکد در مؤسسه جهاد دانشگاهی

 سوابق اجرایی :

 • مشاوره و نظارت پروژه های ساختمانی صنایع دفاع یزد (اسکلت بتنی ،فلزی ،انبار زاغه ۳۵۰۰ متر مربع)
 • طراحی و مشاوره معماری و سازه ساختمان اداری(۴۰۰۰ متر مربع) و محوطه سازی (۵۰۰۰ متر مربع) صنایع دفاع یزد
 • مدیرعامل شرکت سازه ساز مرکزی از سال ۸۱ تاکنون (انجام پروژه های شرکت آب و فاضلاب، بیمارستان شهید صدوقی (اسکلت بتنی و نازک کاری بخش اطفال و موتورخانه به مساحت ۳۴۰۰ مترمربع و صنایع دفاع یزد ۹۰۰ مترمربع)
 • مدیرعامل شرکت رفیع سازان به مدت ۲ سال (پیش فروش و اجرای پروژه های آپارتمانی ارم ۹۰۰۰ مترمربع و پزشکان صفائیه ۴۲۰۰ مترمربع)
 • مدیرعامل شرکت میثاق گستر به مدت یک سال (پیش فروش و اجرای بلوکهای میثاق ۱ و ۲ پروژه مسکونی آپارتمانی امام علی ،احداث بانک کشاورزی مروست )
 • طراحی طرح جامع و اجرای گردشگری طزرجان
 • طراحی مسجد جامع طزرجان
 • اجرای اسکلت بتنی ساختمان موزه کویر شناسی (۳۱۰۰)

مهارت ها:

 • آشنایی با نرم افزارهای طراحی سازه و معماری

سوابق تدریس:

 • تدریس دروس استاتیک ، مقاومت ، تحلیل بتن و خاک در دانشگاه از سال ۱۳۹۰

مهارت ها:

 • ثبت اختراع چند نمونه اتصال بتنی تیر به ستون پیش ساخته
 • نوآوری و دسته بندی چند نمونه اتصالات خمشی بتنی پیش ساخته با استفاده از ادوات فولادی و تحلیل غیرخطی آنها با نرم افزار ansys  در پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان طرح پژوهشی
 • گروه های نرم افزاری Office  ,ETABS , SAFE , Autocad , SAP 2000 , MS PROJECT


سوابق و تجارب :

 • سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی آفتاب یزد
 • سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی باران ۱ ، ۲ ، ۳ یزد
 • سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی عدالت ۱ ، ۲ ، ۳ یزد
 • سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی جام جم ۱ یزد
 • ناظر مجتمع مسکونی پزشکان یزد
 • سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی آرش یزد

سوابق و تجارب :

 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و دارای مدرک نظارت و اجرا
 • فعالیت در دفتر فنی اداره نوسازی مدارس استان یزد در بخش های طراحی ، متره برآورد و مقاوم سازی از سال۱۳۹۰-۱۳۹۱
 • فعالیت در زمینه ساخت و ساز های شخصی به مدت ۵ سال

 مهارت ها:

Office , Autocad , SAP 2000 , MS Project

 

 

سوابق و تجارب :

 • مسئول نقشه برداری شرکت گویا نقشه از سال ۸۳ لغایت ۸۶
 • مسئول نقشه برداری شرکت نوین پیمایش از سال ۸۶ لغایت ۸۷
 • مسئول کارگاه شرکت مسکن استقامت تفت از سال ۸۷ لغایت ۹۱
 • مسئول اجرا و نقشه بردار شرکت راه سازی فرش راه یزد از سال ۹۱ لغایت ۹۳
 • سرپرست کارگاه شرکت سیما سازه از سال ۹۳ تاکنون


مهارت ها:

گروه های نرم
Office , Autocad , LAND

 

سوابق و تجارب :

 • مسئول اجرا شرکت تعاونی مسکن تکامش
 • مسئول دفترفنی و اجرا شرکت زرین راه (مسکن شرکت تعاونی کارکنان تربیت بدنی شامل و بلوک ۱۰ طبقه بتنی به روش پس کشیده)
 • مسئول اجرشرکت ا انبوه گستر نصر (خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد شامل دو خوابگاه سه طبقه اسکلت فلزی)
 • مسئول دفتر فنی سرو نیروی توس
 • گواهینامه های علمی – تخصصی
 • دارای پروانه اجرای نظام مهندسی
 • دارای پروانه نظارت نظام مهندسی

مهارت ها:

گروه های نرم افزاری
Office , Autocad , Etabs

 

 سوابق و تجارب:

 • همکاری با شرکت کیا سره کویر یزد، ۶ماه
 • همکاری با شرکت حسنان، ۲۴ماه
 • همکاری با سازمان همیاری شهرداری های استان یزد، ۱۵ماه
 • همکاری با شرکت دژ پناه ایساتیس و توسعه رفاه پردیس در پروژه سرپرستی بانک رفاه

مهارت ها:

 • مدرک پایه ۳ نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد
 • مدرک Autocad  از سازمان فنی حرفه ای استان یزد
 • مدرک ETABS  از سازمان فنی حرفه ای استان یزد
 • مدرک آرماتوربندی درجه ۳ از سازمان فنی حرفه ای استان یزد
 • مدرک آرماتوربندی درجه ۲ از سازمان فنی حرفه ای استان یزد

 

سوابق و تجارب:

 • همکاری با شرکت سیما سازه اداری مالی و اجرا

 

 

سوابق و تجارب  :

 • کارشناس آبیاری مدیریت، نظارت، بررسی و پیگیری پروژه های آبیاری تحت فشار
 • معاونت آب شرکت سیما سازه
 • مسئول کارگاه اصلاح کانال زیرزمینی آب نهرین طبس
 • مدیر عامل شرکت خدمات مهندسی درآب یزد

سوابق و تجارب:

 • مدیر بازرگانیkitchen chef وارد کننده لوازم آشپزخانه در تهران
 • مدیر بازرگانی شرکت cat road وارد کننده قطعات راه سازی ماشین الات سنگین در تهران، مدیر بازرگانی شرکت کشت و صنعت شهید رجایی در دزفول و نیز مدیر بازرگانی شرکت Tehran cable در تهران
 • مسئول صادرات  کارخانه کاشی گرانیت آریا  در شهرک صنعتی میبد
 • مدیر بازرگانی شرکت آداک پلاست در شهرک صنعتی یزد ۰۳۵۳۷۲۷۲۶۲۹
 • مشاور بازرگانی کارخانه ایساتیس ۱و۲ در شهرک صنعتی یزد
 • حضور در نمایشگاه های معتبر جهان از جمله نمایشگاهCanton fair 2014, 2016  در چین ،  Dubai 2015، Iraq 2011
 • مدیر مجموعه فرهنگی سرای محله خاوران و مدیر محله خاوران وابسته به شهرداری ناحیه ۴، منطقه ١۴ ۰۲۱۳۳۴۳۶۷۲۷-
 • ویراستار مجله بین المللی IJPS وابسته به انجمن متخصصین علوم دارویی ایران (مستقر در دانشگاه شهید بهشتی) ۰۲۱۸۸۶۵۳۲۳۹
 • همکاری با ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)

نشر و ترجمه:

 • تالیف مجموعه سوالات ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 • تالیف مجموعه سوالات ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری
 • تالیف مجموعه سوالات ارشد زبان عمومی ویژه رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری
 • تالیف کتاب ٢٠٠٠ واژه زبان انگلیسی برای تافل، آیلتس و فوق لیسانس
 • موضوع پایان نامه ارشد: مزیا و ضعف های ماشین ترجمه گوگل در افزایش توانمدی دانشجویان ایرانی در ترجمه

آموزشی:

 • ۷سال سابقه تدریس در آموزشگاه های شهدا ، پامچال ، پژمان – شکوه واقع در استان تهران
 • ۱سال سابقه تدریس در آموزشگاه زبان آریان در شهر یزد

مهارت ها:

 • انجام کلیه امور بازرگانی خارجی از قبیل : استعلام قیمت، صدور پرفورما، صدور پیش فاکتور، حواله زدن پیش پرداخت، مانده حساب، حمل و نقل، افتتاح ال سی ، ترخیص صادرات و واردات، صدور گواهی مبدا، بارنامه راه آهن، مجوز معافیت و استاندارد،   صدور گواهی بازرسی
 • تسلط کامل بر زبان انگلیسی شامل writing ، speaking ، listening
 • تسلط نسبی بر زبان فرانسه
 • دارای مدرک ICDL ( Photoshop ، Internet ، Word ، Excel ، In design )
 • گذراندن دوره های آموزش مکاتبات بازرگانی در سازمان مدیریت صنعتی

سوابق و تجارب:

 • مسئول حسابداری مکانیزه دانشگاه آزاد ۷۶-۷۴
 • رئیس حسابداری شرکت فرش خاطره کویر ۸۵-۷۸
 • مدیر مالی شرکت کیان نیک پالاد ۸۵-۸۷
 • مدیر مالی شرکت پیشگامان همیار یزد ۸۸-۸۷
 • مشاور مالی گرو کبیر (فرش کبیر، کبیر نخ، نخ آفتاب، نخهای صنعتی) ۸۸-۸۷
 • مشاور مالی شرکت سیاوشان یزد ۸۷ تاکنون / مشاور مالی شرکت آب کویر یزد ۸۴ تا کنون / مشاور مالی شرکت بارین تجارت پرشیا ۸۹ تاکنون
 • مشاور مالی شرکت کاشی ساناز ۸۹ / مدیر مالی و داخلی شرکت آتیه سازان شمال ۹۲-۸۹
 • مشاور مالی شرکت کاشی خاطره اردکان ۹۲

مهارت ها:

نرم افزارهای حسابداری نوسا ، رایورز ، همکاران سیستم ، آمیسا ، Office

سوابق و تجارب :

 • سهامدار شرکت انبوه سازان حسنان
 • عضو هیأت مدیره شرکت سیما سازه یزد

مهارت ها:

گروه های نرم افزاری Office ، نوسا

 

سوابق و تجارب:

 • مربی گری و تدریس اصول حسابداری در آموزشگاههای خصوصی
 • حسابدار شرکت الکترو سیم
 • حسابدار نمایندگی ایران خودرو کد ۴۰۰۶
 • حسابدار کاشی مهسرام
 • حسابدار شرکت بهارستان رایان
 • حسابدار شرکت گاز استان یزد

مهارت ها:

نرم افزارهای حسابداری نوسا، همکاران سیستم  و سیستم برید Word ، excel ، access ، power point

 

سوابق و تجارب :

 • مدیر عمران جهاد سازندگی شهرستان مهریز
 • مدیر عمران-راه جهاد سازندگی استان یزد
 • معاونت عمران جهاد کشاورزی استان یزد
 • مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی
 • مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان یزد
 • مدیر پروژه انبوه سازی ۶۰۲واحدی اندیشه
 • عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی

سوابق و تجارب :

 • از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ مسئول شرکت ساختمانی هرمزگان
 • از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ مسئول اداری و خرید شرکت کیمیا نگین یزد
 • از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ سرپرست کارگاه ساختمانی ساخت کارخانه کاشی مدرن سرامیک
 • از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ سرپرست کارگاه ساختمانی جهت ساخت کارخانه کاشی میلاد
 • از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ تحت نظارت شرکت مهندسی امین ایساتیس

 

سوابق و تجارب:

 • کارشناس فنی ADSL شرکت پیشگامان کویر یزد
 • کارشناس شبکه و زیرساخت شرکت پیشگامان کویر یزد
 • کارشناس فناوری اطلاعات شرکت سیما سازه یزد
 • پیاده سازی دوربین های مدار بسته آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت رقیه با استفاده از IP Camra و مبتنی بر شبکه وایرلس
 • نصب و راه اندازی شبکه اینترنت و سیستم Accounting آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت رقیه
 • نصب و راه اندازی شبکه داخلی املاک ابطحی
 • نصب و راه اندازی مرکز تلفن املاک ابطحی با استفاده از تکنولوژی VOIP
 • نصب و راه اندازی شبکه شرکت تعاونی حرادتی برودتی و گاز استان یزد
 • نصب و راه اندازی دوربین مداربسته فروشگاه میلاد و ده ها پروژه نیمه هوشمند سازی در سطح استان یزد

مهارت ها:

 • Cisco, Mikrotik, Windows Server 2008, Exchange Server, Active Directory, Network ,

گواهینامه های تخصصی:

 • گواهینامه دوره آموزشی Network+ از شرکت نایب نت
 • گواهینامه دوره آموزشی CCNA از شرکت گیلاس کامپیوتر
 • گواهینامه دوره آموزشی CCNP Switch از موسسه آموزشی سایبرتک
 • گواهینامه دوره آموزشی CCNP Route از موسسه آموزشی سایبرتک
 • گواهینامه دوره آموزشی Windows Server 2008 Enterprise Edition از موسسه آموزشی سایبرتک
 • گواهینامه دوره آموزشی Windows Server 2008 Active Directory E-learning از موسسه اموزشی سایبرتک
 • گواهینامه دوره آموزشی Mikrotik از شرکت نیکان شبکه
 • راهبر اتوماسیون اداری شرکت ایکن (فرزین)

 

سوابق و تجارب

 • بهساز سیستم ( کارآموزی )
 • کارمند کامپیوتر آرشام به مدت دو سال

مهارت ها:

 • دوره آموزشی Mikrotik
 • نصب و راه اندازی شبکه داخلی و دوربینهای مدار بسته (IP Camera)
 • تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری
 • راهبر اتوماسیون اداری شرکت ایکن (فرزین)
 • ICDL ، C++ ، C# ، HTML ، Office ، Photoshop

سوابق و تجارب:

 • حسابدار آموزشگاه بشارت شیوا به مدت ۶ ماه
 • همکاری با بیمه کارآفرین به مدت ۶ ماه
 • پشتیبانی نرم افزار شرکت حسابداری آقای جهانگیر به مدت ۸ ماه
 • پشتیبانی سخت افزاری شرکت ایران ارقام یزد به مدت ۲ ماه
 • پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار صندوق فروشگاه رفاه ۴ ماه
 • مدرس جهاد دانشگاهی و عضو شورا ستاد مرکزی و صفاییه از سال ۱۳۹۰
 • مدرس دانشگاه علم و هنر

مهارت ها:

 • ICDL ، C++ ، C# ، HTML ، PHP ، Matlab ، Office ، نوسا تحت Dos
 • مسلط بر زبان انگلیسی و ترجمه مقالات

سوابق و تجارب:

 • اداره مسکن و شهرسازی – مسئول ثبت اسناد به مدت ۱ سال
 • شرکت خدمات مهندسی سیماسازه – مسئول امور اداری به مدت ۴ سال

مهارت ها:

 • ICDL ، C++ ، C# ، HTML ، PHP ، Matlab ، Office ، SQL Server ، JAVASCRIPT

 

سوابق و تجارب:

 • شرکت پشتیبانی امور وام کشور – نمایندگی یزد – کارشناس امور اداری
 • شرکت شیر پگاه نمایندگی یزد – مدیر فروش
 • بنیاد فرهنگی پژوهشی ریحانه الرسول – مدیر مالی و پشتیبانی
 • شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی در یزد – مدیر فروش – مالی
 • موسسه مهر امام رضا (ع) – بازرس امور وام

سوابق و تجارب:

 • مسئول کارگاه پروژه احداث ساختمان بیمارستان۱۲۰ تختخوابی مرتاض  : پاییز ۸۰ تا زمستان ۸۲
 • سرپرست گروه فنی و تاسیسات بیمارستان پس از افتتاح تا بهرهبرداری تمام بخشها: زمستان ۸۲ تا پاییز ۸۳
 • پیمانکار ساخت یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی، کارفرما: بنیاد مسکن : پاییز ۸۷ تا زمستان ۸۸
 • مرمت و بازسازی چند پروژه در بافت تاریخی، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری : ۸۵ تا ۸۷
 • مدیر پروژه و سرپرست کارگاه پروژه مسکونی ۱۶۰ واحدی : بهار ۹۰ تا پاییز ۹۲
 • اجرای اسکلت بتنی و فولادی برای چند ساختمان مسکونی.
 • طراحی، ساخت و نصب ۴ پل عابر پیاده قوسی
 • طراحی، ساخت و نصب بیش از ده پل عابر پیاده کابلی
 • طراحی، ساخت و نصب هیجده پل عابر پیاده خرپایی مجهز به آسانسور یا پله برقی
 • طراحی، ساخت و نصب بیش از پانزده پل عابر پیاده
 • مشاوره، نقشه برداری، طراحی و نظارت بر نصب بیش از بیست پل عابر پیاده

مهارت ها:

 • گروه های نرم
  Office , AutoCAD , SAP
 • طراحی، ساخت و نصب ستون های بتنی پیش ساخته مخصوص پل عابر پیاده
 • مطالعه و مهارت کافی در طراحی و اجرای سازه های پیش ساخته آسانسورهای مخصوص پل عابر پیاده

سوابق و تجارب:

 • مدیریت اجرایی فضای سبز – سرپرست منطقه ویژه اقتصادی سرخس : ۷۷ تا ۸۰
 • مدیر عامل شرکت تعاونی حمل و نقل تانکرهای سوخترسانی استان یزد : ۸۰ تا ۹۲
 • مشاور تولید و فروش کارخانه کود سازی : ۹۲ تا ۹۴
 • مدیر مالی پروژه های آسمان و بهار و مشاور فروش آپا رتمانهای در حال ساخت
 • مدیریت اجرائی در پروژه های ساختمانی

مهارت ها:

 • آشنایی با Office ، آشنایی با سیستم مالی نوسا
 • آشنایی با زبان انگلیسی

سوابق و تجارب:

 • سپاه پاسداران – ۵۸ تا ۸۸
 • شرکت پارس پترو – قرارگاه خاتم ۸۹ تا ۹۰
 • شرکت نیرو گستر – قرارگاه خاتم ۹۰ تا ۹۲
 • شرکت مکین – قرارگاه خاتم ۹۳ تا ۹۴

مهارت ها:

 • آشنایی با نرم افزار رایورز , Office

 

سوابق و تجارب:

 • اپراتور و نقشه بردار صحرایی پروژه انتقال آب اصفهان به استان یزد
 • رئیس کارگاه پروژه تسطیح و تفکیک اراضی روستای کوریت شهرستان طبس
 • رئیس کارگاه پروژه احداث زهکشی و تسطیح و آبرسانی و احداث استخرهای پلی اتیلن اراضی پسته روستای چاه افضل شهرستان اردکان
 • رئیس کارگاه پروژه احداث گلخانه و استخر ذخیره آب در روستای مریم آبادشهرستان ابرکوه
 • سرپرست کارگاه پروژه احداث جاده صادق آباد به روستای سانیچ و احداث پل رودخانه سانیچ
 • ناظرمقیم پروژه و دفترفنی کارفرما پروژه کارخانجات تولید گرانول کاشی واقع در میبد یزد
 • مسئول ابنیه فنی و نقشه بردار پروژه باغ شهر کوثر یزد
 • سرپرست کارگاه پروژه ابنیه فنی بزرگراه و احداث ۴۲ قطعه پل بتنی جاده یزد- بافق
 • مسئول اجرا و نقشه بردارکارگاه آسمان تفت
 • سرپرست کارگاه بهار تفت
 • سرپرست کارگاه نشاط شیراز