روند اجرایی بارانا


اجرای فونداسیون پروژه بارانــــــا

قالب بارانــــــــــــا

بارگذاری عملیات بتن ریزی و آرماتور بندی بارانـــــا

طبقه ی -۱ و -۲ بارانــــا

طبقه ی همکف بارانـــا

طبقه اول بارانــــا

طبقه ی دوم بارانــــا

طبقه ی سوم بارانـــــا

طبقه ی چهارم  بارانـــــا

طبقه ی پنجم بارانـــــا

طبقه ی ششم بارانـــــا

طبقه ی هفتـــم بارانـــــا

دستگاه پله بارانـــا

رمپ -۱ و -۲ بارانـــا

سیمانکاری و کرم بندی پارکینگ و انباری بارانـــا

نصب ساپورت داکت ها و کانال زنت 

لوله های سیمانی و اجرای لوله های فاضلاب