نظام نامه کیفیت و خط مشی


شرکت سیماسازه یزد فعالیت خود را در زمینه مطالعه، نظارت و اجرای پروژه های آبیاری نوین و زهکشی و همچنین انبوه سازی ساختمان در سال ۱۳۸۶ آغاز نمود و اکنون مصمم است با بهره مندی از سیستم های مدیریتی، کیفیت را در تمامی فرآیندهای سازمان نهادینه سازد. این شرکت ضمن استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO 9001،  کارکنان خود را متعهد به اجرای خط مشی کیفیت و نظام نامه کیفیت نموده و اهداف کلان زیر را سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است:

  • افزایش رضایت مشتریان و کارفرمایان با شناسایی نیازها و تامین خواسته های بالقوه و بالفعل آن ها در تمامی مراحل زنجیره ارزش،

  • افزایش فروش و سهم بازار شرکت با تمرکز بر فرآیندهای بازاریابی و فروش و توسعه برند سازمان به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت،

  • مدیریت کارآمد منابع و روش های تامین مالی مورد نیاز سازمان از طریق متنوع سازی و تامین به موقع و بهینه آن،

  • کاهش زمان اجرا و بهای تمام شده پروژه های شرکت در چارچوب برنامه های پروژه با ارتقای سطح دانش مدیریت پروژه و بکار گیری تکنولوژی های نوین روز آمد در اجرای پروژه ها،

  • انطباق کیفیت پروژه ها با استانداردها تعریف شده سازمان از طریق کنترل مداوم در تمامی مراحل زنجیره ارزش و تمرکز بر جلب رضایت ذی نفعان،

  • حفظ محیط زیست در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری،

  • ارتقای سطح ایمنی و بهداشت محیط کار با توسعه فرهنگ بهداشت و ایمنی و آموزش کارکنان و پیمانکاران ونیز فراهم آوری زیر ساخت های لازم،

  • ارتقای فرهنگ مشارکت در سازمان با توسعه مدیریت مشارکتی و حمایت از تفکر جمعی و تصمیمات گروهی به منظور هم افزایی میان صاحبان اندیشه و تجربه،

  • افزایش رضاتمندی سطح انگیزه سرمایه های انسانی سازمان از طریق ارتقای دانش فنی و مهارت، فراهم آوری بستر مناسبی جهت بروز خلاقیت و توسعه طرح های منابع انسانی،

  • چابک سازی یکپارچه سازمان از طریق بهبود مستمر فرآیند های کسب و کار، نظارت و بازنگری نحوه اجرای فرآیندها و نیز استفاده بهینه از ابزارهای فناوری اطلاعات در این زمینه با هدف ارتقای بهره وری سازمان.

بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت سازمان، از طریق تمرکز سالیانه بر تعدادی از بندهای خط مشی کیفیت، هدف گذاری سالانه شاخص ها و به کار گیری ابزارهای مناسب جهت نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد آن و اجرای پروژه های بهبود لازم حاصل می گردد.